نمایش 1 - 8 از 8 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
وحید حیدری - - - -
حبیب اله رمضان زاده - - - -
علی رنگچیان - - - -
هادی صفا منصوری 1 1 0 0
صغری ظروفچی بنیس - - - -
مرتضی فرح بخش کرکان 1 23 1 0
سیدمجتبی قاضی میرسعید - - - -
سعید مقیمی 8 270 8 5
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
وحید حیدری - - - -
حبیب اله رمضان زاده - - - -
علی رنگچیان - - - -
هادی صفا منصوری - - - -
صغری ظروفچی بنیس - - - -
مرتضی فرح بخش کرکان - - - -
سیدمجتبی قاضی میرسعید - - - -
سعید مقیمی 6 121 11 13
Top